اختیارات زوج نسبت به جهیزیه همسرش

Blog page

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد. زیرا این اموال اصولا به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد، نه فروش آن ها. ولی زن حق دارد، این اموال را از زندگی مشترک خارج کند. زیرا این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به مایملک خود را دارد.

خواندن ۳۲ دفعه