Blog page
دختران جوان می تواند به جای قرار دادن مهریه های سنگین شروطی ضمن عقد قرار دهند که در صورت تحقق این شروط زن بتواند خود را مطلقه نماید. البته لازم به یادآوری است که شروط ضمن عقد حق طلاق را از مرد سلب نمی کند بلکه به زن وکالت در مطلقه نمودن خود می دهد و همچنان حق طلاق برای شوهر محفوظ است.
شروط ضمن عقد می تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و مشخص و معینی باشد. بنابراین طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین می توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یکدیگر قرار دهند.
البته شرط نباید مخالف مقتضای ذات باشد. بنابراین اگر زنی حین عقد شرط کند که از همسرش تمکین نکند هم شرط باطل است و هم عقد را باطل می کند.
شما می توانید به جای مهریه، شروطی بگذارید که در صورت وقوع آن ها وکالت در طلاق از جانب مسر خود داشته باشید. از جمل شروط زیر:
– خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار.
– سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
– ابتلای زوج به بیماری های خطرناک و درمان نشدنی به نحوی که دوام زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد.
– جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
– بی توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
– محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی در پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
– ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی خلل وارد کند.
– زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
– محکومیت قطعی زوج در ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که آبروی زوجه را به خطر بیندازد.
– باردار نشدن زوجه از زوج بعد از ۵ سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر.

– مفقود الاثر شدن زوج و مراجعه نکردن به دادگاه ۶ ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اجرا نکردن.

منبع: سایت وکیل دادگستری

خواندن ۳۵ دفعه