تفاوت تایید با ابرام؛ نقض با فسخ؛ رضا با قصد؛ گذشت با رضایت؛ اراده با اختیار؛ اذن با اجازه؛ اقاله با انفساخ

Blog page

عقد با توافق، و عقد با معامله چه فرقی می‌کند؟

– هر عقدی مستلزم توافق است اما هر توافقی عقد نیست. هرگاه عقد جنبه مالی داشته باشد آن را معامله می‌گویند و هرگاه غیر مالی باشد عقد می‌گویند.

تفاوت اقاله یا تفاسخ با انفساخ چیست؟

– اقاله یا تفاسخ انحلال قرارداد با تراضی دو طرف است؛ اما انفساخ انحلال قرارداد به حکم قانون است.

نسخ با تخصیص چه تفاوتی دارد؟

– نسخ قانون را بطور کلی از بین می‌برد اما تخصیص شمول قانون را محدود می‌کند.

رضا با قصد چه تفاوتی دارد؟

– رضا حالتی درونی است؛ قصد حالتی بیرونی است.

ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟

– ابرا چشم پوشی از حق دینی است؛ اعراض چشم پوشی از حق عینی است.

ممانعت با مزاحمت چه تفاوتی دارد؟

– ممانعت کل حق را می‌گیرد اما مزاحمت کل حق را نمی‌گیرد.

اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟

– اذن قبل واقعه حقوقی است ولی اجازه بعد از واقعه است.

واژه ی تایید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟

– تائید: تائید رای در دادگاه تجدید نظر است.

– ابرام: تائید رای در دیوان عالی کشور است.

– نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور است.

– فسخ: نقض رای در دادگاه تجدید نظر است.

گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟

– گذشت در امور کیفری است؛ رضایت در امور حقوقی است.

اراده با اختیار چه تفاوتی دارد؟

– اختیار امری بیرونی است؛ اراده امری درونی است.

واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟

– می‌بایست مربوط به گذشته است می‌باید مربوط به آینده است.

 

 

خواندن ۹۲ دفعه